Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ONDOPRACOWNIA.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Ondo Pracownia, dalej Sprzedawca, działający pod adresem internetowym: www.ondopracownia.pl, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez:

ONDO PRACOWNIA Judyta Radzewicz,

ul. Bohaterów Monte Cassino 12/77,

22-400 Zamość

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: czesc@ondopracownia.pl lub numer telefonu 602 324 123.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Sprzedawca oferuje wyłącznie towary oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wiadomych wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na teren Polski.

6. Sprzedawca przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sprzedawcy jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.

  II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.  

   2. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

   3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.ondopracownia.pl

   4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

   a) dodanie do koszyka produktu,

   b) wybór sposobu dostawy,

   c) wybór formy płatności,

   d) wybór miejsca wydania rzeczy

   e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

   5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej „potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą m.in. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sprzedawcy.

   6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

   7. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (czesc@ondopracownia.pl) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

   8. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy.

    III. CENY TOWARÓW

    1. Wszystkie ceny towarów oferowane przez Sprzedawcę podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

    2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

    3. Cena podana w sklepie internetowym przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

    4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

    IV. FORMY PŁATNOŚCI

    1. Klient może dokonać płatności z tytułu sprzedaży towaru poprzez:

    a) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

    b) płatność elektroniczną. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna (81-718) Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590.

    2. Dostępną formą płatności elektronicznej są karty płatnicze. Klient może zrealizować płatność kartami:

     - Visa

     - Visa Electron

     - MasterCard

     - MasterCard Electronic

     - Maestro

     3. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

     4. 

     5. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

     6. W sytuacji wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

     V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

     1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji płatności.

      2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od  dnia otrzymania zapłaty.

      3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:

      • firmy kurierskiej
      • do paczkomatów InPost

      4. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

       VI. REKLAMACJA I ZWROTY

       1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.

       2. Reklamacje należy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu proszę wskazać:

       a) numer zamówienia;

       b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);

       c) ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy);

       3. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
       4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

        VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

        1. Klientowi, przysługuje zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) zwaną dalej „Prawo konsumenckie”, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
        2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
        3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w wersji elektronicznej na e-mail lub za pośrednictwem poczty polskiej, na formularzu dostępnym w załączniku do Regulaminu - Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
        4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
        5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
        6. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym.
        7. Klient ma obowiązek zapakować zwracany towar w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.
        8. Zwrotu towaru można dokonać bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy: ONDO PRACOWNIA Judyta Fostakowska, ul. Rydygiera 8/20/116 01-793 Warszawa.
        9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
        10. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
        11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
        12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
        13. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
        14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        15. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

        VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

        1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca: ONDO PRACOWNIA Judyta Fostakowska, ul. Bohaterów Monte Cassino 12/77, 22-400 Zamość.
        2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym jako „RODO”.
        3. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
        4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.
        5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.
        6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.ondopracownia.pl/polityka-prywatnosci.pl

        IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
        2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
        3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
        4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

        Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2018 roku. 


        Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy


        ODSTĄPIENIE OD UMOWY

        Adres do zwrotu towaru:

        Ondo Pracownia Judyta Radzewicz

        Ul. Rydygiera 8, 20/116

        01-793 Warszawa

        e-mail: czesc@ondopracownia.pl

        Tel. 602324123

        Konto bankowe: 25 2490 0005 0000 4004 6134 3716

        Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

        Nr Zamówienia: ………………………………………………………………....................

        Data Zamówienia: ………………………………………………………………....................

        Forma płatności: ………………………………………………………………....................

        Nazwa Produktu: ………………………………………………………………....................

        ………………………………………………………………....................

        Nr konta (tylko w przypadku płatności przelewem bankowym)

        …………………………………………..……………………………………………………..

        Imię i nazwisko konsumenta ………………………….………………………………………………………………....................

        Adres konsumenta ……………………………………………………..…………………………………………………......................

        Telefon ……………………………………….........................................................

        Adres email ............................................................................................

        ……………………………………………………

        Podpis konsumenta

        (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

        Data:……………………………………………............         

        do góry
        Sklep jest w trybie podglądu
        Pokaż pełną wersję strony
        Sklep internetowy Shoplo.pl